Data publikacji: 28.09.2023

OGŁOSZENIE O POŁĄCZENIU

Zarząd spółki PartyDeco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Czesława Piskorskiego 11, 70-809 Szczecin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000989139, NIP 9552356219, REGON 321519156, o kapitale zakładowym w wysokości 8 015 000,00 PLN („PartyDeco”), działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza, że w dniu 28 września 2023 r. Zarządy łączących się spółek tj. PartyDeco jako spółki przejmującej, ze spółką:

RiO Fun spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Fryderyka Joliot-Curie 28/U2, 02-646 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001010580, NIP: 5252936956 oraz REGON: 524025299, o kapitale zakładowym w wysokości 516 550,00 PLN („RiO Fun”), jako spółką przejmowaną, uzgodniły, przyjęły i podpisały plan połączenia PartyDeco ze spółką RiO Fun.

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na PartyDeco całego majątku spółki przejmowanej, tj. RiO Fun (odwrotne łączenie przez przejęcie). Mając na uwadze powyższe Zarząd PartyDeco udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości plan połączenia. Będzie on dostępny na stronie internetowej PartyDeco nieprzerwanie do dnia złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.