Data publikacji: 28.05.2024

OGŁOSZENIE O ODSTĄPIENIU OD POŁĄCZENIA

Zarząd spółki PartyDeco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, niniejszym ogłasza, że w dniu 18 kwietnia 2024 r. Zarządy spółek:  

  1. PartyDeco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Czesława Piskorskiego 11, 70-809 Szczecin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000989139, NIP 9552356219, REGON 321519156, o kapitale zakładowym w wysokości 8 015 000,00 PLN (dalej jako „PartyDeco”), 
  1. RiO Fun spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Fryderyka Joliot-Curie 28/U2, 02-646 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001010580, NIP: 5252936956 oraz REGON: 524025299, o kapitale zakładowym w wysokości 516 550,00 PLN (dalej jako „RiO Fun”),  

uzgodniły i podpisały Porozumienie w sprawie odstąpienia od połączenia, które nastąpić miało, zgodnie z ustaleniami przyjętymi przez PartyDeco i RiO Fun (dalej łącznie jako „Spółki”) w planie połączenia z dnia 28 września 2023 r., poprzez przeniesienie całego majątku RiO Fun na PartyDeco stosownie do treści art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (odwrotne łączenie się przez przejęcie).  

W wyniku zawarcia porozumienia z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie odstąpienia od połączenia PartyDeco i RiO Fun, Spółki odstąpiły od kontynuowania i zakończenia procesu połączenia rozpoczętego na podstawie Porozumienia w sprawie planu połączenia z dnia 28 września 2023 r.