POLITYKA PRYWATNOŚCI PLATFORMY INTERNETOWEJ partydeco.pl

1. Niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies przez Platformę internetową www.shop.partydeco.pl, zwaną dalej „Platformą”, został stworzony i przyjęty przez jej właściciela: PartyDeco sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Piskorskiego 11, 70-809 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000989139, z kapitałem zakładowym: 8 015 000,00 złotych , NIP: 9552356219, REGON: 321519156, w celu:

 • podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce ochrony prywatności użytkowników odwiedzających Platformę;
 • udzielenia Użytkownikom informacji dotyczącej wykorzystywania plików cookies, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 935);

2. Zapewniamy, że naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Platformy ochrony prywatności na poziomie, co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie:

 • z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1219);
 • z dnia 16 lipca 2004. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 935) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych   osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Zapewniamy także, że zależy nam na przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawnych, zwłaszcza tych, które chronią prywatność Użytkowników Portalu.

4. Platforma pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:

 • formularze, w którym kontrahent dobrowolnie wprowadza własne dane;
 • zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. “ciasteczka”);
 • gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego OVH, funkcjonującego pod adresem www.ovh.pl.

5. Zasady dotyczące informacji wprowadzanych przez kontrahentów:

 • Platforma zbiera informacje podane dobrowolnie przez kontrahenta we właściwym formularzu;
 • Platforma może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP);
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane dla zapewnienia prawidłowego wykonania i rozliczenia umowy sprzedaży, a nadto również dla zrealizowania funkcji ubocznych, z których korzystać mogą kontrahenci;
 • Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi wspomagające realizację funkcji platformy, w szczególności dotyczy to informacji teleadresowych kontrahenta na rzecz podmiotu odpowiedzialnego za przewóz zamówionego towaru;
 • Dane te mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub na podstawie pisemnej zgody osoby, której dane dotyczą;
 • Dane osobowe zebrane przez PartyDeco sp. z o.o., są przetwarzane w sposób, w celu i zakresie określonym w Regulaminie Platformy Internetowej https://shop.partydeco.pl/webpage/regulamin.html.

6. Zasady dotyczące plików cookies:

 • Platforma korzysta z plików cookies;
 • Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym kontrahenta i przeznaczone są do korzystania z platformy. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym kontrahenta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp  jest właściciel platformy;
 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób kontrahenci korzystają       ze stron internetowych, co  umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymanie sesji kontrahenta po zalogowaniu, dzięki której kontrahent nie musi na każdej podstronie platformy ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie kontrahenta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • W ramach platformy stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym kontrahenta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym kontrahenta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez kontrahenta;
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym kontrahenta. Kontrahent może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej;
 • Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji kontrahenta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z platformy;
 • Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki kontrahent korzysta z Platformy. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji kontrahenta lub czasie pozostawania na danej stronie;
 • W zakresie informacji o preferencjach kontrahenta gromadzonych przez sieć reklamową Google, kontrahent może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

7. Logi serwera.

 • Informacje o niektórych zachowaniach kontrahentów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania platformą oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług;
 • Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez kontrahenta (referer link) – w przypadku gdy przejście do platformy nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce kontrahenta,
  • informacje o adresie IP;
 • Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony;
 • Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania platformą.

8. Udostępnienie danych.
    Dane, o których mowa w ust. 6 i 7 mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub na podstawie pisemnej zgody osoby, której dane dotyczą.

9. Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z platformy internetowej.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PartyDeco sp. z o.o., ul. Piskorskiego 11, 70-809 Szczecin, tel. +48 91 433 81 97, e-mail: bok@partydeco.com, zwana dalej „Administratorem”.
2.     Dane osobowe:

 • 1)    przetwarzane będą w celach związanych z:
  • a)     rejestracją na platformie internetowej Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • b)    założeniem i utrzymaniem konta Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • c)     zawieraniem umów i realizacją zamówień, za pośrednictwem platformy internetowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • d)    rozpatrzeniem złożonej reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • e)     przesyłaniem przez Administratora:
   • –      biuletynu Newsletter,
   • –      informacji handlowych,
    (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • f)     spedycją towaru zakupionego u Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • 2)    nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków) lub na podstawie Pani/Pana pisemnej zgody.

3.     Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora możliwy jest na adres e-mail: iod@partydeco.com lub na adres pocztowy siedziby Administratora.

4.     Dane osobowe przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody lub przez okres wymagany prawem dla danego celu przetwarzania, w tym do momentu:

 • 1)    przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy;
 • 2)    wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wytworzonej dokumentacji (niezależnie od jej formy).

5.     Ma Pani/Pan jako osoba, której dane dotyczą, prawo:

 • 1)    żądania od Administratora:
  • a)     dostępu do tych danych,
  • b)    ich sprostowania,
  • c)     usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • 2)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • 3)    przenoszenia danych;
 • 4)    cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • 5)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

6.     Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1.

7.     Podane dane będą wykorzystane do profilowania w celu ewentualnego przedstawienia zindywidualizowanej oferty produktów Administratora.